Synonyms Index

sṛjāmi — manifest — Bg 4.7, CC Adi 3.22
sṛjāmi — do I discover — SB 2.5.17
sṛjāmi — do create — SB 2.6.32
sṛjāmi — I create — SB 2.9.24
sṛjāmi — create — CC Madhya 20.318, CC Madhya 21.37
utsṛjāmi — send forth — Bg 9.19
utsṛjāmi — I am releasing — SB 10.66.19
visṛjāmi — create — Bg 9.7
visṛjāmi — I create — Bg 9.8
visṛjāmi — I shall give up — SB 12.6.6